AcasăDanemarcaEmbassy of Denmark in Romania: Declarație în engleză, română si rusă cu...

Embassy of Denmark in Romania: Declarație în engleză, română si rusă cu privire la viitoarele alegeri prezidențiale din Moldova

-

Embassy of Denmark in Romania :

Statement on the upcoming presidential elections (30/09/2020)

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Sweden wish to highlight the importance of the upcoming presidential elections on 1 November 2020. The stakes are very high for the citizens of the Republic of Moldova in relation to upholding democratic standards and strengthening the rule of law, in line with the country’s commitments under the Association Agreement as the framework of its relations with the EU.

The conduct of elections in a credible, inclusive and transparent manner, in line with international standards, is a crucial test for the respect of values that are the very basis of our relationship. This is also key for the further development of the Republic of Moldova as a democratic country, and to consolidate its citizens’ trust in state institutions.

We call on authorities of the Republic of Moldova to implement fully and without further delay the recommendations of the Venice Commission and the OSCE/ODIHR final reports inter alia to guarantee the transparency of party and campaign financing. All citizens should be able to cast their vote in safe conditions despite the Coronavirus pandemic.

We encourage all political actors and state institutions to contribute to an exemplary electoral process that the citizens of the Republic of Moldova deserve, free from the egregious practices of the past such as vote buying, misuse of administrative resources, pressure on local leaders and civil servants. A level playing field for all candidates is essential, and it should extend to all relevant matters from registration, public financing, to equal access to the media with fair and unbiased presentation. The authorities have a duty towards their citizens to be pro-active, transparent and effective also when dealing with complaints or electoral disputes.

Finally, we call on the authorities of the Republic of Moldova to facilitate the unhindered work of international and domestic election observers for the sake of well-documented and credible elections. It is particularly important to ensure the safety of voters and observers with regard to the Corona pandemic by appropriate mitigation measures. The signatory countries of this declaration underline their support both for the Republic of Moldova and its citizens in their efforts to strengthen democratic institutions, and for the people of the Republic of Moldova to express their will in free and fair elections.


[RO]

Declarație cu privire la viitoarele alegeri prezidențiale (30/09/2020)

Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Suedia doresc să sublinieze importanța viitoarelor alegeri prezidențiale de la 1 noiembrie 2020. Miza este foarte mare pentru cetățenii Republicii Moldova în ceea ce privește respectarea standardelor democratice și consolidarea statul de drept, în conformitate cu angajamentele țării în temeiul Acordului de asociere ca cadru al relațiilor sale cu UE.

Desfășurarea alegerilor într-o manieră credibilă, incluzivă și transparentă, în acord cu standardele internaționale, este un test crucial pentru respectarea valorilor care stau chiar la baza relației noastre. Acest lucru este, de asemenea, esențial pentru dezvoltarea în continuare a Republicii Moldova ca țară democratică și pentru consolidarea încrederii cetățenilor săi în instituțiile de stat.

Solicităm autorităților Republicii Moldova să pună în aplicare pe deplin și fără întârziere recomandările Comisiei de la Veneția și rapoartele finale ale OSCE / ODIHR, inter alia, pentru a garanta transparența finanțării partidelor și a campaniilor. Toți cetățenii ar trebui să poată să-și exercite dreptul de vot în condiții de siguranță, în pofida pandemiei de coronavirus.

Încurajăm toți actorii politici și instituțiile statului să contribuie la un proces electoral exemplar, pe care cetățenii Republicii Moldova îl merită, fără practicile flagrante din trecut, cum ar fi cumpărarea voturilor, utilizarea abuzivă a resurselor administrative, presiunea asupra liderilor locali și a funcționarilor publici. Este esențial ca tuturor candidaților să li se asigure condiții de concurență egale, care să se extindă la toate aspectele relevante, de la înregistrare, finanțare publică, la acces egal la mass-media cu prezentări corecte și imparțiale. Autoritățile au datoria față de cetățenii lor să fie proactive, transparente și eficiente, inclusiv și atunci când tratează plângeri sau dispute electorale.

În cele din urmă, facem apel la autoritățile Republicii Moldova pentru a facilita munca nestingherită a observatorilor electorali internaționali și interni, în beneficiul unor alegeri bine documentate și credibile. Este deosebit de important să se asigure siguranța alegătorilor și a observatorilor cu privire la pandemia de Coronavirus prin măsuri adecvate de atenuare. Statele semnatare ale prezentei declarații subliniază sprijinul lor atât pentru Republica Moldova, cât și pentru cetățenii săi în eforturile lor de a consolida instituțiile democratice, precum și pentru ca oamenii din Republica Moldova să își exprime voința în alegeri libere și corecte.


[RU]

Заявление о предстоящих президентских выборах (30.09.2020)

Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция хотят подчеркнуть важность предстоящих президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года. Для граждан Республики Молдова ставки очень высоки в плане соблюдения демократических стандартов и укрепления верховенства права в соответствии с обязательствами страны по Соглашению об ассоциации в рамках ее отношений с ЕС.

Проведение выборов на заслуживающей доверия, всеобъемлющей и прозрачной основе в соответствии с международными стандартами является важнейшей проверкой соблюдения ценностей, которые являются основой наших отношений. Это также является ключом к дальнейшему развитию Республики Молдова как демократической страны и укреплению доверия ее граждан к государственным учереждениям.

Мы призываем власти Республики Молдова в полной мере и без дальнейших промедлений выполнить рекомендации Венецианской комиссии и заключительных докладов ОБСЕ/БДИПЧ, среди прочего, чтобы гарантировать прозрачность финансирования партий и кампаний. Все граждане должны иметь возможность голосовать в безопасных условиях, несмотря на пандемию коронавируса.

Мы призываем всех политических деятелей и государственные учреждения внести свой вклад в образцовый избирательный процесс, которого граждане Республики Молдова заслуживают, свободный от вопиющих практик прошлого, таких как подкуп голосов, злоупотребление административным ресурсом, давление на местных лидеров и государственных служащих. Равные условия для всех кандидатов имеют существенное значение и должны распространяться на все соответствующие аспекты, начиная с регистрации, государственного финансирования и заканчивая равным доступом к средствам массовой информации со справедливой и непредвзятой презентацией. Власти обязаны перед своими гражданами проявлять инициативу, прозрачность и эффективность также при рассмотрении жалоб или споров, связанных с выборами.

Наконец, мы призываем власти Республики Молдова содействовать беспрепятственной работе международных и национальных наблюдателей за выборами ради хорошо документированных и заслуживающих доверия выборов. Особенно важно обеспечить безопасность избирателей и наблюдателей в связи с пандемией коронавируса путем принятия соответствующих мер по смягчению ее последствий. Страны, подписавшие эту декларацию, подчеркивают свою поддержку как Республике Молдова, так и ее гражданам в их усилиях по укреплению демократических институтов, а также поддержку народу Республики Молдова в выражении своей воли в ходе свободных и справедливых выборов.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Must Read